سبد خرید

حراج

اثر ايتريا بر رفتار سينترينگ نانو پودر آلومینا

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در تحقيق حاضر اثر ايتريا  (Y2O3)بر خواص سينترينگ و ريز ساختار نانو پـودر آلومينـا مـورد بررسـي قـرار گرفت. براي اين منظور نانوپـودر آلومينـا بـه روش  سـل- ژل و بـا اسـتفاده از نمـك كلريـد آلومينيـوم، پـودر آلومينيوم و اسيد كلريدريك سنتز شد به اين صورت كه پس از مخلوط كردن مواد اوليه سل تشـكيل  شـده و سپس با گذشت زمان سل به ژل تبدیل شد. برای بررسي اثر ايتريا ، اكسـيدایتریم بـه سـل اضـافه گرديـد. ژل تولید شده خشك وكلسينه شده و  سپس در درجه حرارت هـاي مختلـف سـينتر شـد. نتااج نشـان مـيدهـد بـا افزايش مقدار ایتریا انقباض خطي نمونه ها كاهش يافته و سينترینگ به تعويق  ميافتد. آناليز تفرق اشعه ايكـس  (XRD) نشان ميدهد با افزايش دما ايتريم با آلومينا واكنش داده و تشكيل يتريل ایتریم آلومنیوم گارنت میدهـد. نتايج حاكي  از آن است كه پودر توليدي توسط اين روش به طور متوسط 95نانومتر ميباشد كه پس از سينتر در 1500 °Cرشد زيادي نشان ميدهد اما با اضافه كردن ايتريا  اندازه دانه ها ريزتـر شـده و در واقـع ايتريـا از رشد دانه های آلومينا جلوگيري ميكند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در تحقيق حاضر اثر ايتريا  (Y2O3)بر خواص سينترينگ و ريز ساختار نانو پـودر آلومينـا مـورد بررسـي قـرار گرفت. براي اين منظور نانوپـودر آلومينـا بـه روش  سـل- ژل و بـا اسـتفاده از نمـك كلريـد آلومينيـوم، پـودر آلومينيوم و اسيد كلريدريك سنتز شد به اين صورت كه پس از مخلوط كردن مواد اوليه سل تشـكيل  شـده و سپس با گذشت زمان سل به ژل تبدیل شد. برای بررسي اثر ايتريا ، اكسـيدایتریم بـه سـل اضـافه گرديـد. ژل تولید شده خشك وكلسينه شده و  سپس در درجه حرارت هـاي مختلـف سـينتر شـد. نتااج نشـان مـيدهـد بـا افزايش مقدار ایتریا انقباض خطي نمونه ها كاهش يافته و سينترینگ به تعويق  ميافتد. آناليز تفرق اشعه ايكـس  (XRD) نشان ميدهد با افزايش دما ايتريم با آلومينا واكنش داده و تشكيل يتريل ایتریم آلومنیوم گارنت میدهـد. نتايج حاكي  از آن است كه پودر توليدي توسط اين روش به طور متوسط 95نانومتر ميباشد كه پس از سينتر در 1500 °Cرشد زيادي نشان ميدهد اما با اضافه كردن ايتريا  اندازه دانه ها ريزتـر شـده و در واقـع ايتريـا از رشد دانه های آلومينا جلوگيري ميكند.

 

مقدمه

آلومينا از سراميك های مهم مهندس می باشد كه در صنايع مختلف مورد استفاده قرار ميگیرد.نتایج نشان می دهد هرچه قطعه آلومينا با ساختار ريزتر  توليد شود خواص مكانیكي  قطعه نيز بهبود می یابد.برای رسيدن به ساختارهاي ريز و در نتيجه بهبود خواص مكانيكي ميبايستي از مواد اوليه ريزدانه مثل  نانوپودرها استفاده شود. استفاده از پودرها نانو باعث شده است تا دماي سينترينگ كاهش يابد كه اين خود ميتواند باعث ريزتر شدن ساختار نهايي  ميشود . اما يكي از مشكلاتي كه در سينترينگ آلومينا وجود دارد رشد سريع دانه- ها در مراحل پاياني سينترينگ ميباشد كه باعث افت خواص مكانيكي  قطعه ميشود. برای كنترل ریز ساختار و جلوگیری از رشد دانه ها از روش های مختلفي استفاده ميشود. به طور مثال استفاده از روشهاي فشاري مثل  پرس گرم و پرس ايزواستاتيك ميتواند از اين فرايند مخرب جلوگيري كند.

 

 

ABSTRACT

In the present study, the effect of yttrium (Y2O3) on the synthesis properties and microstructure of alumina nanopowder was investigated. To study the effect of itirium, oxydietrim was added to tuberculosis. The gel was dried and calcined and then sintered at different temperatures. The results show that the linear contraction of the specimens decreases with the increase of itheria and the sintering is postponed. X-ray diffraction analysis (XRD) show that with increasing temperature yttrium aluminum garnet yttrium Ytryl with alumina to form a reaction. The results showed that the powder produced by this method, an average of 95 nm, which is then sintered at 1500 ° C to grow a lot of shows but adding yttria grain size smaller and the yttria grain growth of alumina is prevented.

INTRODUCTION

Alumina is one of the important engineer ceramics that is used in various industries. The results show that the smaller pieces of alumina are produced, the mechanical properties of the piece also improve. In order to achieve fine structures and as a result of improving the mechanical properties, Thin fines like nano-powders. The use of nano powders has reduced the synthesis temperature, which can further reduce the final structure. But one of the problems that occurs in aluminous synthesis is the rapid growth of seeds in the final stages of synthesis, which results in the mechanical degradation of the component. Different methods are used to control the microstructure and prevent the growth of seeds. For example, the use of compressive methods such as hot press and isostatic press can prevent this destructive process.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Seyyed Ali Hasanzadeh Tabrizi, Ehsan Taheri Nesahi, Hossein Sarpulaki

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 886 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : سید علي حسن زاده تبریزي ،احسان طاهري نساج ،حسين سرپولكي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9صفحه / حجم : KB 886

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر ايتريا بر رفتار سينترينگ نانو پودر آلومینا”
درحال بارگذاری ...