سبد خرید

حراج

اثر افزودن Nbبر تشكيل تركيب بين فلزي Mg2Niنانوکريستال به روش آلياژسازی مکانيکی

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فرآيندهاي آلياژسازي براي سنتز مواد مختلفي از جمله تركيبات بين فلزي جاذب هيدروژن مانند ، Mg2Ni مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقيق حاضر به بررسي اثر افزودن Nbبر روي سينتيك تشكيل تركيب بين فلزي بر پايه Mg2Niپرداخته شده است. در اين راستا از پودرهاي عناصر Mgو Niو Nbبا استكيومتري هاي متفاوت Mg2Ni0.75Nb0.25(غني از منيزيم) و  Mg1.75Nb0.25Ni(غني از نيكل) ، در يك محفظه فولادي تحت اتمسفر گاز آرگون به همراه گلوله هاي فولادي به قطر20ميليمتر استفاده شد. نسبت هاي وزني گلوله به پودر ، 20/1سرعت چرخش محفظه آسيا برابر 600دور در دقيقه و زمانهاي 30 ،20 ،15 ،10 ،5و 60ساعت كار آسيا اعمال گرديد. بررسي ساختمان بلوري پودرها نشان داده كه شروع تشكيل تركيب بين فلزيMg2Ni در نمونه پودري غني از نيكل و غني از منيزيم به ترتيب از زمان 5و 10ساعت ميباشد ميانگين سايز كريستال هاي Mg2Niمحاسبه شده از روش ويليامسون – هال براي مخلوط پودري غني از نيكل و غني از منيزيم به ترتيب 10و 12نانومتر مي باشد.از اين رو جايگزين كردن نيوبيوم بجاي منيزيم باعث تسريع سينتيك تشكيل تركيب بين فلزي Mg2Ni شده و در ضمن كاهش سايز ذرات در اين نمونه بيشتر از نمونه غني از منيزيم در شرايط آلياژسازی مشابه مي باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

فرآيندهاي آلياژسازي براي سنتز مواد مختلفي از جمله تركيبات بين فلزي جاذب هيدروژن مانند ، Mg2Ni مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقيق حاضر به بررسي اثر افزودن Nbبر روي سينتيك تشكيل تركيب بين فلزي بر پايه Mg2Niپرداخته شده است. در اين راستا از پودرهاي عناصر Mgو Niو Nbبا استكيومتري هاي متفاوت Mg2Ni0.75Nb0.25(غني از منيزيم) و  Mg1.75Nb0.25Ni(غني از نيكل) ، در يك محفظه فولادي تحت اتمسفر گاز آرگون به همراه گلوله هاي فولادي به قطر20ميليمتر استفاده شد. نسبت هاي وزني گلوله به پودر ، 20/1سرعت چرخش محفظه آسيا برابر 600دور در دقيقه و زمانهاي 30 ،20 ،15 ،10 ،5و 60ساعت كار آسيا اعمال گرديد. بررسي ساختمان بلوري پودرها نشان داده كه شروع تشكيل تركيب بين فلزيMg2Ni در نمونه پودري غني از نيكل و غني از منيزيم به ترتيب از زمان 5و 10ساعت ميباشد ميانگين سايز كريستال هاي Mg2Niمحاسبه شده از روش ويليامسون – هال براي مخلوط پودري غني از نيكل و غني از منيزيم به ترتيب 10و 12نانومتر مي باشد.از اين رو جايگزين كردن نيوبيوم بجاي منيزيم باعث تسريع سينتيك تشكيل تركيب بين فلزي Mg2Ni شده و در ضمن كاهش سايز ذرات در اين نمونه بيشتر از نمونه غني از منيزيم در شرايط آلياژسازی مشابه مي باشد.

 

مقدمه

محدوديت منابع سوختهاي فسيلي و پايان يافتن آنها ر د آينده اي نه چندان دور، تحقيقات جامع و وسيعي را براي يافتن منابع جديد انرژي كه بتواند جايگزين سوختهاي متداول گردند، سبب شده است. استفاده از انرژي امواج، خورشيدي، باد، هيدروكربورها، جوش هسته اي، الكتروليز آب ، آزادسازي هيدروژن و منابع ديگر بعنوان راه حلي برای اين مشكل ارائه شده اند. امروزه شايد شكي باقي نمانده باشد كه سوخت آينده جهان هيدروژن است. هيدروژني كه با الكتروليز آب بسهولت قابل دستيابي است و همه شرايط لازم براي يك سوخت ايده آل را دارا است. هيدروژن يك سوخت بسيار قوي است كه بسادگي توليد شده و به انواع ديگر انرژي تبديل مي گردد هيدروژن بواسطه وفور، وزن كم و تشكيل بخار آب در اثر سوختن مورد توجه ويژه واقع شده است، ليكن ذخيره سازي آن بواسطه حجم مخصوص زياد، ضريب نفوذ بالا در فلزات و امكان اشتعال با مشكل مواجه ميباشد.

 

 

ABSTRACT

Alloying processes are used to synthesize various materials, such as intermetallic hydrogen-like adsorbents, Mg2Ni. In the present study, the effect of adding Nb on the kinetics of intermetallic composition based on Mg2Ni has been investigated. In this regard, the powders of Mg, Ni and Nb elements with different Mg2Ni0.75Nb0.25 (magnesium-rich) and Mg1.75Nb0.25Ni (Nickel-rich) powders were used in an argon gas atmosphere with steel balls of 20 mm in diameter Became The weight ratio of the bullet to the powder was 20/1, the speed of the Asian enclosure was 600 rpm and 30, 20, 15, 10, 5 and 60 hours of operation in Asia. Investigating the crystalline crystalline structure of the powders showed that the onset of Mg2Ni intermetallic composition in the nickel-rich and magnesium-rich nickel-rich powder samples was 5 and 10 hours, respectively. The mean size of Mg2Ni crystals calculated from the Williamson-Hall method for a rich nickel-rich, magnesium-rich powder mixture It is 10 and 12 nm, respectively. Hence replacing niobium instead of magnesium accelerates the formation of the intermetallic Mg2Ni composition kinetics, while reducing the particle size in this sample is more than a magnesium-rich specimen under the same alloying conditions.

INTRODUCTION

Restricting the resources of fossil fuels and ending them in a not-so-distant future has led to a comprehensive and extensive exploration of new energy sources that could replace conventional fuels. The use of waves, solar, wind, hydrocarbon, nuclear welding, electrolysis of water, hydrogen liberation and other sources have been proposed as a solution to this problem. Today, there’s probably no doubt that the future fuel of the world is hydrogen. Hydrogen is easily accessible by electrolysis of water and has all the necessary conditions for an ideal fuel. Hydrogen is a very strong fuel that is simply produced and converted to other types of energy. Hydrogen has been considered to be particularly abundant in terms of abundance, low weight and formation of water vapor due to burning, but its storage is due to high volume, high penetration coefficient It is difficult to ignite in metals and ignition.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Maryam Mehri, Seyed Farshid Kashani Bozorg

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1.01 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مريم مهري , سيد فرشيد كاشاني بزرگ

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1.01

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر افزودن Nbبر تشكيل تركيب بين فلزي Mg2Niنانوکريستال به روش آلياژسازی مکانيکی”
درحال بارگذاری ...