سبد خرید

اثردیواره آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهاي خاکی با استفاده از روش عددي احجام محدود

تومان

موجودی: در انبار

هرچند احداث دیواره آب بند یکی از روش هاي کاهش دبی تراوش از زیر سدهاي خاکی می باشد ولی بررسی تاثیر آن بر مو قعیت خط نشت آزاد و مقدار دبی تراوش از اهمیت ویژه اي بر خوردار است. بدلیل اینکه خط نشت آزاد مرز تفکیک ناحیه اشباع از غیر اشباع می باشد تعیین دقیق موقعیت آن در مسائل پایداري سدهاي خاکی اهمیت دارد. از اینرو در این تحقیق مدلی کامپیوتري تهیه شده است که در آن معادله عمومی جریان آب در خاك در شرایط اشباع غیر همگن غیر همسان به روش احجام محدود منفصل و دستگاه معادلات به روش گوس- سایدل حل می شود. در این مدل موقعیت خط نشت به روش تکراري و شبکه تغییر شکل یافته تعیین می گردد. صحت سنجی مدل با استفاده از داده هاي اندازه گیري از مدل فیزیکی سد خاکی در یک تانک تراوش در آزمایشگاه انجام شد. مو قعیت خط نشت و دبی تراوش اندازه گیري شده و محاسبه شده به ازاي شرایط مختلف هد آبی بالادست نشان از دقت بالاي مدل مذکور دارد. پس از صحت سنجی مدل، تاثیر موقعیت هاي مختلف و طول پرده آب بند بر روي دبی تراوش و خط نشت آزاد مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج این تحقیق نشان داد تحت هر شرایطی وجود دیواره آبند دبی نشت را کاهش می دهد. زمانی که دیواره آبند در زیر وسط قاعده سد قرار دارد  بیشترین دبی تراوش مشاهد می شود. با جابجا کردن موقعیت دیواره آب بند می توان دبی نشت را در مقایسه با دیوارآب بند در مرکز تا 20درصد کاهش  دهد. هر چه دیواره آب بند از پاشنه به طرف پنجه جابجا شود خط تراوش آزاد در موقعیت بالاتري قرار می گیرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هرچند احداث دیواره آب بند یکی از روش هاي کاهش دبی تراوش از زیر سدهاي خاکی می باشد ولی بررسی تاثیر آن بر مو قعیت خط نشت آزاد و مقدار دبی تراوش از اهمیت ویژه اي بر خوردار است. بدلیل اینکه خط نشت آزاد مرز تفکیک ناحیه اشباع از غیر اشباع می باشد تعیین دقیق موقعیت آن در مسائل پایداري سدهاي خاکی اهمیت دارد. از اینرو در این تحقیق مدلی کامپیوتري تهیه شده است که در آن معادله عمومی جریان آب در خاك در شرایط اشباع غیر همگن غیر همسان به روش احجام محدود منفصل و دستگاه معادلات به روش گوس- سایدل حل می شود. در این مدل موقعیت خط نشت به روش تکراري و شبکه تغییر شکل یافته تعیین می گردد. صحت سنجی مدل با استفاده از داده هاي اندازه گیري از مدل فیزیکی سد خاکی در یک تانک تراوش در آزمایشگاه انجام شد. مو قعیت خط نشت و دبی تراوش اندازه گیري شده و محاسبه شده به ازاي شرایط مختلف هد آبی بالادست نشان از دقت بالاي مدل مذکور دارد. پس از صحت سنجی مدل، تاثیر موقعیت هاي مختلف و طول پرده آب بند بر روي دبی تراوش و خط نشت آزاد مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج این تحقیق نشان داد تحت هر شرایطی وجود دیواره آبند دبی نشت را کاهش می دهد. زمانی که دیواره آبند در زیر وسط قاعده سد قرار دارد  بیشترین دبی تراوش مشاهد می شود. با جابجا کردن موقعیت دیواره آب بند می توان دبی نشت را در مقایسه با دیوارآب بند در مرکز تا 20درصد کاهش  دهد. هر چه دیواره آب بند از پاشنه به طرف پنجه جابجا شود خط تراوش آزاد در موقعیت بالاتري قرار می گیرد.

مقدمه

نشت آب و نحوه کنترل آن در سدهاي خاکی یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحی و بهره برداري سدها مورد توجه خاص متخصصین امر قرار می گیرد. آگاهی از تاثیر پارامترهاي زیادي که در نشت آب دخالت دارند می تواند در رفع سریعتر مشکلات طراحی کمک شایانی بنماید. از اینرو تاکنون مطالعات وسیعی در این زمینه انجام گرفته است.

 

 

ABSTRACT

However, the construction of a waterproof wall is one of the methods for reducing drainage flow from under earth dams, but its impact on free flow and leakage flow rates is of particular importance. Due to the fact that the free leakage line is the boundary of the separation of the saturation zone from the unsaturated, it is important to determine its exact position in the sustainability problems of the earth dams. Hence, in this research, a computer model has been developed in which the general equation of water flow in soil is dissociated in a non-homogeneous saturable non-homogeneous saturation regime by a finite-volume method and the Gauss-Seidel method is solved. In this model, the position of the leakage line is determined by the repetitive method and the transformed network. The model’s verification was carried out using a physical model of the earth’s dam in a laboratory leak tanks. The mechanical properties of the leakage and discharge lines measured and calculated for different conditions of the upstream water head show the high accuracy of the model. After validation of the model, the effect of different positions and length of the drainage curtain on the discharge and free leakage lines were investigated. The results of this study showed that, under any circumstances, the existence of a water-sink wall decreases leakage. When the abandoned wall is located below the middle of the base of the dam, the highest flow rate is observed. By shifting the wall position of the seal, it can reduce the leakage rate by 20% compared to the wall in the center. As the water-seal wall moves from the heel to the toe, the free-flowing free-flow line is positioned at a higher position.

INTRODUCTION

Water leakage and its control in the earth’s dams are one of the most important issues that are of particular interest to the design and operation of dams. Awareness of the impact of many parameters that interfere with water leakage can help to resolve design problems faster. So far, extensive studies have been conducted on this subject.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Prophet Ghobadian 

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 408 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : رسول قبادیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 408

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثردیواره آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهاي خاکی با استفاده از روش عددي احجام محدود”
درحال بارگذاری ...