سبد خرید

حراج

اثرتوان برهموارسازي طیف بهره کانال برهمشنوایی ناشی از XPM

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در یک سامانه که شامل دوکانال است با توان هاي متفاوت یکی 0.06Wبا فرکانسی 187.37THZو کانال کناري با توان 1872.63 Wبا فرکانسی 1487.4 THZو دیگر اجزا را در محیط Optisystemشبیه سازي کرده ایم و با تغییر مقادیر توان مشاهده تغییرات در پهن شدگی نوار طیف در یک سیستم XPMبوده ایم.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در یک سامانه که شامل دوکانال است با توان هاي متفاوت یکی 0.06Wبا فرکانسی 187.37THZو کانال کناري با توان 1872.63 Wبا فرکانسی 1487.4 THZو دیگر اجزا را در محیط Optisystemشبیه سازي کرده ایم و با تغییر مقادیر توان مشاهده تغییرات در پهن شدگی نوار طیف در یک سیستم XPMبوده ایم.

 

مقدمه

همانطور که می دانیم اثرات غیرخطی روي فیبرنوري شامل پراکندگی نورتحریک شده ،مدولاسیون فاز غیرخطی . استFour wave Mixing و مخلوط شدن چهار موجNonlinear phase modulation ومخلوط شدن چهار موج Four wave Mixing   اس در مورد مدولاسیون فاز غیرخطی خودي  (SPM) اگر توان را زیاد کنیم ضریب شکست زیاد می شود و این باعث شیفت در فاز می شود، اگر از این شیفت مشتق بگیریم به ما میزان چیرپ را می دهد که باعث پهن تر شدن پالس می شود. می دانیم که افزایش ضریب شکست در یک کانال باعث افزایش ضریب شکست در کانال دیگر می شود که میزان اثرش دو برابر است. این وابستگی ضریب شکست می تواند منجر به پدیده غیر خطی دیگر، مدولاسیون فاز متقابل Cross (XPM) Phase Modulation شود. این زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند کانال نوري به طور همزمان در داخل یک فیبر نوري با استفاده از روش WDM منتقل شوند، در این روش تغییر فاز غیر خطی براي یک کانال خاص نه تنها وابسته به توان آن کانال بلکه به توان در کانال هاي دیگر هم هست. در این مقاله به بررسی توان هاي متفاوت در کانال کناري بر روي پهن شدن نوار طیفی می پردازیم.  شبیه سازي درOptisystem : در برنامه Optisystemسامانه ي را طراحی کرده، که شامل دو کانال ورودي است، یکی از کانال ها با توان 0.06Wکه کانال اصلی در نظر می گیریم و دیگري با توان 1872.63Wکانال کناري است. کانال کناري با تأخیري با کانال اصلی توسط حالتی پلکیر MUXجمع می شود. لازم به ذکر است در ابتدا تأخیري در نظر نمی گیریم و Optical Fiber WDMرا با طول تقریباً 16mروي سامانه می گذاریم.

 

 

ABSTRACT

In a two-channel system with different powers, we simulate one 0.06W with a frequency of 187.37THZ and a side channel with 1872.63 W at a frequency of 1487.4 THZ and other components in the Optisystem environment, and by changing the power of observing changes in the spread spectrum bandwidth in a system XPM.

INTRODUCTION

As we know, nonlinear effects on fiber optics include spin dispersion, nonlinear phase modulation. Four wave mixing and mixing four wave nonlinear phase modulation and mixing four wave mixing of the four-wave mixing of the spontaneous non-linear phase modulation (SPM). If we increase the power, the refractive index becomes high and this causes the phase shift, if this shift The derivative gives us the amount of jitter that makes the pulse wider. We know that increasing the refractive index in a channel increases the refractive index in the other channel, which is twice as effective. This dependence of the refractive index can lead to a non-linear phenomenon, Cross-phase (PMM) phase modulation. This occurs when two or more optical channels are transmitted simultaneously inside an optical fiber using the WDM method. In this way, the nonlinear phase change for a particular channel is not only dependent on the power of that channel but also on the channel There are other ones. In this paper, we examine the different strengths of the side channel on the spectral bandwidth. Simulation in Optisystem: In the Optisystem program, the system has been designed, which includes two input channels, one of the channels with a power of 0.06W, which is considered the main channel, and the other with a power of 1872.63W side channel. The lateral channel is delayed by the main channel by the MUX lightbox. It should be noted that initially we do not consider the delay and the Optical Fiber WDM with a length of approximately 16m on the system.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Mehdi Dehghani Kakavand

File Information: Persian Language/ 8 Page / size: 349 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : مهدي دهقانی کاکاوند

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 349

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثرتوان برهموارسازي طیف بهره کانال برهمشنوایی ناشی از XPM”
درحال بارگذاری ...