سبد خرید

حراج

آنالیز پایداري سیگنال کوچک به روش آنالیز پرونی براساس داده هاي واحدهاي اندازه گیري فازور(PMU)

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

بهره برداري از سیستم هاي قدرت مستلزم آن است که عملکرد سیستم همـواره در نزدیکـی محـدوده پایـداري آن ثابـت بمانـد. پایـداري سیگنال کوچک توانایی سیستم قدرت در حفظ حالت سنکرون تحت اغتشاش کوچک میباشد. یکـی از روش هـاي مهـم ارزیـابی پایـداري سیگنال کوچک، آنالیز مقدار ویژه می باشد که عموما به صورت نا به هنگام صورت می گیرد. ایراد روش هاي نا به هنگام این است که تنهـا براي محدوده خاصی از شرایط کار قابل پیش بینی سیستم موثر هستند.بنابراین روشی در تحلیل پایداري سیگنال کوچک براي شناسـایی مقادیر ویژه غالب سیستم قدرت به صورت به هنگام، استفاده از آنالیز پرونی می باشد . در این مقاله با استفاده از اندازه گیري فازور ولتـاژ و جریان خط، کاربرد آنالیز پرونی در محاسبه سریعتر و دقیق تر پارامترهاي  سیستم قدرت را تشریح می کنیم و کارایی روش پیشنهاد شـده را با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازي به روي سیستم دو ناحیه اي داراي 4ماشین سنکرون یکبار بـدون پایـدار سـاز و بـار دیگـر در حضور پایدار ساز مورد ارزیابی قرار می دهیم.

تعداد:
مقایسه

چکیده

بهره برداري از سیستم هاي قدرت مستلزم آن است که عملکرد سیستم همـواره در نزدیکـی محـدوده پایـداري آن ثابـت بمانـد. پایـداري سیگنال کوچک توانایی سیستم قدرت در حفظ حالت سنکرون تحت اغتشاش کوچک میباشد. یکـی از روش هـاي مهـم ارزیـابی پایـداري سیگنال کوچک، آنالیز مقدار ویژه می باشد که عموما به صورت نا به هنگام صورت می گیرد. ایراد روش هاي نا به هنگام این است که تنهـا براي محدوده خاصی از شرایط کار قابل پیش بینی سیستم موثر هستند.بنابراین روشی در تحلیل پایداري سیگنال کوچک براي شناسـایی مقادیر ویژه غالب سیستم قدرت به صورت به هنگام، استفاده از آنالیز پرونی می باشد . در این مقاله با استفاده از اندازه گیري فازور ولتـاژ و جریان خط، کاربرد آنالیز پرونی در محاسبه سریعتر و دقیق تر پارامترهاي  سیستم قدرت را تشریح می کنیم و کارایی روش پیشنهاد شـده را با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازي به روي سیستم دو ناحیه اي داراي 4ماشین سنکرون یکبار بـدون پایـدار سـاز و بـار دیگـر در حضور پایدار ساز مورد ارزیابی قرار می دهیم.

 

مقدمه

درسیستم قدرت حفظ حالت سنکرونیزم و پایدار سیستم اهمیت بسیار زیادي دارید. با توجه بـه آنکـه هرگونـه اغتشـاش کوچک و بزرگ موجب از دست  رفتن پایداري سیستم میگردد، لذا باید روش هایی اتخاذ شود تا سیستم همـواره پایـدار باشـد. حفظ حالت سنکرون تحت اغتشاش کوچک پایداري  سیگنال کوچک می باشد. اغتشاش به اندازه کافی کوچک فرض می شـود تا معادلات سیستم به منظور تحلیل قابل خطی سازي باشند. بعد از آنکه مدل  خطی براي سیستم قدرت به دست آمد می توان از روش هاي تحلیل سیستم هاي خطی براي بررسی پایداري آن استفاده کرد. یکی از روش هاي تحلیل پایداري سیگنال کوچک به صورت به هنگام شناسایی مقـادیر ویـژه غالـب سیسـتم قـدرت بـه صورت به هنگام با استفاده از آنالیز پرونی می باشد. در بین روش هاي مختلف شناسایی سیسـتم هـا بـا اسـتفاده از داده هـاي ،PMUآنالیز پرونی مورد توجه ویژه اي قرار دارد. در این مقاله آنالیز پرونی را شرح داده و نتایج شبیه سازي بـر روي سیسـتم هاي مورد مطالعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

ABSTRACT

The use of power systems requires that the system always remains close to its stability range. Small signal stability The ability of the power system to maintain a sync mode is subject to small disturbance. One of the important methods for assessing the stability of a small signal is the analysis of a specific value, which is generally performed in an inaccurate manner. The failure of inadvertent methods is that they are effective only for a certain range of predictable system conditions. Therefore, a method for analyzing the stability of a small signal to identify the predominant quantities of the power system in a timely fashion is to use Proveni analysis. In this paper, using the voltage and line phasor measurements, Proneon analysis is used to calculate the parameters of the power system more quickly and accurately. We describe the efficiency of the proposed method by using the simulation results on a two-zone system It has 4 synchronous machines once without a stable mechanism and we again evaluate the presence of the stabilizer.

INTRODUCTION

The system has the power to maintain a synchronized and stable system. Due to the fact that any small and large disturbances cause loss of stability of the system, then methods should be adopted to maintain the system. Maintaining the sync mode under small disturbance is the stability of the small signal. The turbulence is assumed to be small enough to allow system equations to be linearly analytic. After the linear model for the power system is obtained, linear analysis systems can be used to examine its stability. One of the methods for analyzing the stability of a small signal is to detect the predominant values ​​of the power system in time using Proven’s analysis. Among the various methods for identifying systems using data, PMAN Prone analysis is of particular interest. In this paper, we describe the Proveni analysis and examine the simulation results on the studied systems.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Hossein Sabz Ali Jamaat, Yousef Ali Nejad

File Information: Persian Language/ 10 Page / size: 427 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : حسین سبزعلی جماعت ، یوسف علی نژاد برمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 427

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آنالیز پایداري سیگنال کوچک به روش آنالیز پرونی براساس داده هاي واحدهاي اندازه گیري فازور(PMU)”
درحال بارگذاری ...