سبد خرید

حراج

آنالیز فرایند ازدیاد برداشت از منابع نفت با تزریق آب هوشمند

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در این مطالعه به تحلیل نمودار فشار جدایش در سطح کلی / آب/ نفت پرداخته شده است. روش های زیادی بهمنظور افزایش تولید نفت از مخازن  هیدروکربوری تاکنون پیشنهاد شده است که بررسی کارکرد هر یک از این روشهادر واقع به اثر بخشی آن روش در جداکردن نفت از سطح سنگ و در نتیجه تولید بیشتر نفت بستگی دارد. جدا شدننفت از سطح سنگ باعث میشود ترشوندگی ازحالت نفت-دوست به آب-دوست تغییر کند. در این تحقیق، تطابق آنالیزفشار جدایش و تولید نفت در روش تزریق آب هوشمند بر اساس اطلاعات تحقیق ( 1) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد که  نمودار فشار جدایش کاملا مطابق با داده های آزمایشگاهی می باشد. یافته های ما تاییدمی کند که یون های یک بار مثبت باعث ایجاد فشار جدایش بیشتر نسبت به یون های دو بار مثبت می شوند. همچنین آنالیز ضخامت فیلم مایع باقی مانده بر روی سطح سنگ در تزریق NaCl بیشتر از CaCl(2),  MgCl(2) است که نشان دهنده آب دوست تر شدن سطح سنگ است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این مطالعه به تحلیل نمودار فشار جدایش در سطح کلی / آب/ نفت پرداخته شده است. روش های زیادی بهمنظور افزایش تولید نفت از مخازن  هیدروکربوری تاکنون پیشنهاد شده است که بررسی کارکرد هر یک از این روشهادر واقع به اثر بخشی آن روش در جداکردن نفت از سطح سنگ و در نتیجه تولید بیشتر نفت بستگی دارد. جدا شدننفت از سطح سنگ باعث میشود ترشوندگی ازحالت نفت-دوست به آب-دوست تغییر کند. در این تحقیق، تطابق آنالیزفشار جدایش و تولید نفت در روش تزریق آب هوشمند بر اساس اطلاعات تحقیق ( 1) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد که  نمودار فشار جدایش کاملا مطابق با داده های آزمایشگاهی می باشد. یافته های ما تاییدمی کند که یون های یک بار مثبت باعث ایجاد فشار جدایش بیشتر نسبت به یون های دو بار مثبت می شوند. همچنین آنالیز ضخامت فیلم مایع باقی مانده بر روی سطح سنگ در تزریق NaCl بیشتر از CaCl(2),  MgCl(2) است که نشان دهنده آب دوست تر شدن سطح سنگ است.

 

مقدمه

استفاده از آب هوشمند به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفتی در دهه اخیر به علت ارزان و دوستدار محیط زيست بودن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آب هوشمند با تغییر میزان شوری و تغییر در يون های آب بدست میآيد که نتايج تحقیقات نشان داده که میتواند باعث تغییر ترشوندگی سنگ های ماسه سنگی و کربناته به سمت آب دوستی شود.  مکانیزم های متعددی برای توضیح علت افزايش تولید نفت در تزريق آب هوشمند تا کنون پیشنهاد شده است که انبساط لايه دوگانه ، حرکت ذرات ريز ، افزايش پی اچ و ظرفیت تبادل الکترونی از مهمترين اين عوامل هستند. اوستاد و همکاران بیان کردند که يون های دوبار مثبت  درون آب همزاد ،همانند پل باعث ارتباط گروه کربوکسیلیک نفت و سطح سنگ، که هردو دارای بار منفی هستند، میشود.    همچنین گاير و همکاران پی اچ آب هوشمند در تماس با سطح Clayرا عامل غالب در تولید بیشتر نفت در مخازن ماسه سنگی  مطرح کردند.

 

ABSTRACT

In this study, we analyzed the separation pressure diagram of the total level / water / oil. Many methods have been proposed to increase the production of hydrocarbon reservoirs. It has been suggested that the study of the functioning of each of these clusters is based on the effectiveness of this method in separating oil from the surface of the rock and, consequently, producing more oil. The separation from the surface of the rock makes the wetting of the oil-friend’s condition change to the friend-friend. In this research, the analysis of separation and oil production analysis in the method of intelligent water injection has been analyzed based on research data (1). The results show that the separation pressure diagram is completely in line with laboratory data. Our findings confirm that positive-charge ions give rise to higher separation pressures than two-fold positive ions. Also, the analysis of the thickness of the residual liquid film on the surface of the rock in the NaCl injection is greater than CaCl (2), MgCl (2), which indicates that the surface of the stone is softening.

INTRODUCTION

The use of smart water in order to increase the withdrawal of oil reservoirs in the last decade due to cheap and environmentally friendly is very much considered. Intelligent water is obtained by changing the amount of salinity and changes in water ions, which the results of the research have shown that it can change the wettability of sandstone and carbonate rocks toward water-friendliness. Several mechanisms have been proposed to explain the cause of increased oil production in intelligent water injection. It has been suggested that dual layer expansion, fine particle movement, pH increase, and electron exchange capacity are one of the most important factors. Oestad and colleagues have argued that double positive ions in dipping water, like Paul, cause the relationship between the carboxylic group of oil and the rock surface, both of which have a negative charge. Also, Gayer et al., Intelligent water phthalate, in contact with the Clay surface, have been the dominant factor in producing more oil in sandstone tanks.

Year: 2016

Publisher : Fourth International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering

By : Armin Gharari, Mohammad Jami Allahmadi, Bahram Soltani Sulgani, Abbas Zaini Jahromi

File Information: Persian Language/ 9 Page / size: 916 KB

Download tutorial

سال : 1395

ناشر : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

کاری از : آرمین بازیاری,محمد جامی الاحمدی ,بهرام سلطانی سولگانی, عباس زینی جهرمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 916

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آنالیز فرایند ازدیاد برداشت از منابع نفت با تزریق آب هوشمند”
درحال بارگذاری ...