سبد خرید

حراج

آنالیز ساختار کنترلی و طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی براي جبران کننده یکپارچه توان جهت افزایش حاشیه پایداري سیستم هاي قدرت

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

امروزه با توسعه تکنولوژي بکارگیري ادوات مبتنی بر الکترونیک قدرت در شبکه هاي الکتریکی، امکان کنترل مستقل سیلان توان هاي اکتیو و راکتیو الکتریکی و بهبود حاشیه پایداري شبکه از طریق کنترل کننده هاي FACTSفراهم گردیده است. در این مقاله طراحی کنترل کننده هاي میراساز و تکمیلی در جبران کننده سیلان توان جهت بهبود پایداري دینامیکی و میراسازي نوسانات فرکانس پایین سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس معادلات خطی بدست آمده، براي انتخاب سیگنال فیدبک در طراحی کنترلکننده تکمیلی روش جدیدي مبتنی بر ارایه گین نسبی پیشنهاد می شود. با توجه به اینکه سیستم قدرت مجهز به UPFCیک سیستم غیر خطی میباشد، جبران ساز فاز در تمامی نقاط کار نمیتواند پاسخ مناسبی داشته باشد. لذا پیشنهاد می شود تا از کنترل کننده هاي غیر خطی بعنوان کنترل کننده تکمیلی استفاده شود. در این مقاله طراحی و بکارگیري کنترل کننده میراساز تطبیقی بر اساس شبکه هاي عصبی مصنوعی براي بهبود پایداري دینامیکی سیستم قدرت پیشنهاد می شود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه با توسعه تکنولوژي بکارگیري ادوات مبتنی بر الکترونیک قدرت در شبکه هاي الکتریکی، امکان کنترل مستقل سیلان توان هاي اکتیو و راکتیو الکتریکی و بهبود حاشیه پایداري شبکه از طریق کنترل کننده هاي FACTSفراهم گردیده است. در این مقاله طراحی کنترل کننده هاي میراساز و تکمیلی در جبران کننده سیلان توان جهت بهبود پایداري دینامیکی و میراسازي نوسانات فرکانس پایین سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس معادلات خطی بدست آمده، براي انتخاب سیگنال فیدبک در طراحی کنترلکننده تکمیلی روش جدیدي مبتنی بر ارایه گین نسبی پیشنهاد می شود. با توجه به اینکه سیستم قدرت مجهز به UPFCیک سیستم غیر خطی میباشد، جبران ساز فاز در تمامی نقاط کار نمیتواند پاسخ مناسبی داشته باشد. لذا پیشنهاد می شود تا از کنترل کننده هاي غیر خطی بعنوان کنترل کننده تکمیلی استفاده شود. در این مقاله طراحی و بکارگیري کنترل کننده میراساز تطبیقی بر اساس شبکه هاي عصبی مصنوعی براي بهبود پایداري دینامیکی سیستم قدرت پیشنهاد می شود.

 

مقدمه

در سال هاي اخیر استفاده و مدیریت مناسب از خطوط انتقال موجود به نحوي که همه ي محـدودیت هـاي محـیط زیسـت، حقوق راه ها، هزینه ي بهینه براي احداث خطوط جدید و نیز سیاست هاي ایجاد شـده در بازارهـاي تـازه تاسـیس بـرق را فراهم کند، بسیار اهمیت یافته است. علاوه بر این، به علت افزایش تقاضاي مصرف توان و توسعه سیستم هاي قـدرت، ایـن سیستم ها در مرز ناپایداري خود عمل می کنند. پایداري در سیستم قدرت به معناي  میراسازي نوسـانات بوجـود آمـده در سیستم بعد از یک اغتشاش میباشد. برخی از نوسانات در ارتباط با مدل خطی سیستم قدرت بوده و نشان دهنده مـدهاي طبیعی سیستم می باشند(پایداري دینامیکی) و برخی دیگر، مرتبط با مدل غیر خطی سیسـتم بـوده کـه فقـط در صـورت اغتشاشات بزرگی نظیر تغییرات زیاد وناگهانی در بار و یا اتصال کوتاه در یکی از شین هاي سیستم بوجود می آیند(پایداري گذرا). معمولا براي بهبود پایداري گذرا و مشخصه میراسازي نوسانات سیستم از تنظیم کننده خودکار ولتـاژدر هـر یـک از ماشین هاي سیستم قدرت استفاده می شود. علاوه بر این براي بهبود پایداري دینـامیکی مـی تـوان از پایدارسـاز سیسـتم قدرت استفاده نمود.

 

 

ABSTRACT

Nowadays, with the development of technology for the use of power electronic devices in electrical networks, it is possible to control the active and reactive power flux independently and improve the stability margin of the network through FACTS controllers. In this paper, the design of controllers in the damping compensator is evaluated to improve dynamic stability and to modify the low-frequency oscillations of the system. Based on the obtained linear equations, a new method based on partial feedback is proposed to select the feedback signal in the complement controller design. Due to the fact that the UPFC-equipped system is a non-linear system, the phase compensator can not respond appropriately at all points of operation. Therefore, it is recommended to use non-linear controllers as additional controllers. In this paper, the design and implementation of a comparative imaging controller based on artificial neural networks is proposed to improve the dynamic stability of the power system.

INTRODUCTION

In recent years, the proper utilization and management of existing transmission lines in such a way as to provide all the environmental constraints, road rights, the optimal cost for the construction of new lines and the policies created in the newly created electricity markets, is very important. Found. In addition, due to increased demand for power and the development of power systems, these systems operate on the fringe of their volatility. Sustainability in the power system means to mimic the fluctuations that occur in the system after a turbulence. Some oscillations are related to the linear model of the power system and represent the natural systems of the system (dynamic stability), and others relate to the nonlinear model of the system only in the case of large disturbances such as large variations in load or short circuit They occur in one of the system shins (transient stability). It is commonly used to improve the transient stability and the characteristic of the system fluctuations mitigation from the automatic voltage regulator to each power system machine. In addition, the power system stabilizer can be used to improve dynamic stability.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Hamidreza Behrman, Mahmoud Zadeh Bagheri

File Information: Persian Language/ 25 Page / size: 825 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : حمیدرضا بهرمن  ، محمود زاده باقري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 25 صفحه / حجم : KB 825

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آنالیز ساختار کنترلی و طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی براي جبران کننده یکپارچه توان جهت افزایش حاشیه پایداري سیستم هاي قدرت”
درحال بارگذاری ...