سبد خرید

آزمون روند و تحلیل دگرگونی در سري هاي زمانی آب دهی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز (رویکرد ناپارامتري)

تومان

موجودی: در انبار

حوضه کارون و دز بستر تغییرات گسترده اي در حوضه آب و خاك شامل احداث سد، تغییر کاربري زمین، تغییر پوشش زمین و … بوده است. به منظور بررسی اثر این تغییرات بر آب دهی رود کارون، سري هاي زمانی مشخصه هاي جریان براي تعیین نقطه شکست و روند مورد آزمون قرار گرفت. اگر چه وجود نقاط شکست در سري هاي مورد بررسی از لحاظ آماري معنی دار نبود ولیکن با توجه به در نظر گرفتن نقاط پتانسیل شکست مشخص شد که بر خلاف روند مثبت نشان داده شده در کل سري، همه جز سري ها داراي روند نزولی است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

حوضه کارون و دز بستر تغییرات گسترده اي در حوضه آب و خاك شامل احداث سد، تغییر کاربري زمین، تغییر پوشش زمین و … بوده است. به منظور بررسی اثر این تغییرات بر آب دهی رود کارون، سري هاي زمانی مشخصه هاي جریان براي تعیین نقطه شکست و روند مورد آزمون قرار گرفت. اگر چه وجود نقاط شکست در سري هاي مورد بررسی از لحاظ آماري معنی دار نبود ولیکن با توجه به در نظر گرفتن نقاط پتانسیل شکست مشخص شد که بر خلاف روند مثبت نشان داده شده در کل سري، همه جز سري ها داراي روند نزولی است.

مقدمه

حوضه آبریز کارون و دز را می توان یکی از مهم ترین حوضه هاي آبریز کشور در نظر گرفت. در طی چندین دهه گذشته پروژه هاي مهم سدسازي بر روي رودخانه هاي این حوضه انجام شده است. هدف از احداث این سدها کنترل سیلاب، تامین آب براي نیازهاي کشاورزي، تولید انرژي برقابی و … بوده است. این سدها بر روي سرشاخه هاي دو رودخانه کارون و دز ساخته شده است. همچنین سطح این حوضه تغییرات گسترده در کاربري زمین و نیز پوشش گیاهی را تجربه کرده است. رودخانه هاي کارون و دز در نواحی پایین دست حوضه با یکدیگر ترکیب شده و رودخانه کارون بزرگ را تشکیل می دهند. این رودخانه بعد از عبور از اهواز وارد بندر خرمشهر می شود. پیش بینی مشخصه هاي جریان( آبدهی حداکثر سالانه، آبدهی حداقل سالانه، آبدهی میانگین سالانه)در آینده در طراحی سازه هاي هیدرولیکی و به طور خاص سازه هایی که در ناحیه اندرکنش جزر و مدي رودخانه قرار دارند، ضروري می باشد. به طور معمول در چنین شرایطی فرض می گردد که احداث مجموع هاي از سدها در بالا دست رودخانه موجب کنترل مشخصه هاي جریان شده است اما در واقع ممکن است این فرض صحیح نباشد. تحقیقات زیادي نشان می دهد که به علت فعالیت هاي بزرگ مقیاس انسانی و نیز تغییرات اقلیمی، سري زمانی مشخصه هاي جریان دچار تغییرات تدریجی (روند) و تغییرات ناگهانی (نقطه شکست) شده است. برخی مطالعات وجود روند در سري زمانی مشخصه هاي جریان و برخی دیگر وجود نقطه شکست در سري زمانی مشخصه هاي جریان را آشکار کرده اند.

 

 

ABSTRACT

Caroon Basin and Dose Basin Wide changes in the water and land basin included dam construction, land use change, land cover change, and so on. In order to investigate the effect of these changes on Karun river watering, time series of flow characteristics were used to determine the breaking point and trend. Although the breakdowns in the series were not statistically significant, however, considering the potential failure points, it was found that, contrary to the positive trend shown in the whole series, all but the series has a downward trend.

INTRODUCTION

The Karun and Dez basins can be considered as one of the most important watersheds in the country. Over the past several decades, major dam construction projects have been carried out on rivers in the basin. The purpose of these dams was flood control, water supply for agricultural needs, hydropower production, and so on. These dams are built on the flanks of the two rivers Karun and Dez. Also, the surface of the basin has undergone extensive changes in land use and vegetation. The rivers Karun and Dez are combined in the downstream areas of the Basin and form the Great Karoon River. After passing through Ahwaz, this river enters the port of Khorramshahr. Forecasting flow characteristics (annual maximum discharge, annual discharge, average annual discharge) are essential in the future in designing hydraulic structures, and in particular structures located in the riverside tidal zone. Typically, under such conditions it is assumed that the construction of a series of dams on the upper hand of the river controls the characteristics of the current, but in fact this assumption may not be correct. A large number of studies show that due to the large-scale human activities and climate change, the time series of the characteristics of the flow has undergone gradual changes (trends) and sudden changes (failure points). Some studies have shown the existence of trends in the time series of current characteristics, and others have found a break in the time series of the flow characteristics.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Meysam Salari Little, Ali Mohammad Akhund Ali, Alireza Daneshahi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 925 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : میثم سالاري جزي ،علی محمد آخوند علی ،علیرضا دانش خواه

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 925

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آزمون روند و تحلیل دگرگونی در سري هاي زمانی آب دهی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز (رویکرد ناپارامتري)”
درحال بارگذاری ...