سبد خرید

نمایش یک نتیجه

اثردیواره آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهاي خاکی با استفاده از روش عددي احجام محدود

0 از 5
0امتیاز
تومان
هرچند احداث دیواره آب بند یکی از روش هاي کاهش دبی تراوش از زیر سدهاي خاکی می باشد ولی بررسی تاثیر آن بر مو قعیت خط نشت آزاد و مقدار دبی تراوش از اهمیت ویژه اي بر خوردار است. بدلیل...
درحال بارگذاری ...