سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس و رس ماسه دار با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

0 از 5
0امتیاز
تومان
از گذشــته هــاي بســیار دور روشــهاي متفــاوتی بــراي بهســازي خــاك مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از دیــدگاه مهندســی ژئوتیکنیــک  روشــهاي بهسـازي خـاك بـه سـه دسـته کلـی روشـهاي مکـانیکی، روشـهاي شـیمیایی و روشـهاي تسـلیح خـاك تقسـیم مـی شـوند. یـک روش  شـیمیایی...
درحال بارگذاری ...