سبد خرید

نمایش یک نتیجه

اثر مکانیزم گردنبندی در تحولات دینامیکی فولاد زنگ نزن 316 در حین تغییر فرم گرم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
يكي از مكانيزم هاي موثر در كنترل تحولات ريزساختاري فولادهاي زنگ نزن آستنيتي حين عمليات ترمومكانيكي تبلور مجدد ديناميكي مي باشد. اگر جوانه زني  تبلور مجدد روي مرزدانه هاي اوليه به طور گسترده اي انجام گيرد ساختاري موسوم به ساختار...

اثر ميزان سيليسيم و منيزيم بر مورفولوژي گرافيت و خواص مكانيكي چدن گرافيت فشرده

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق نمونه هاي Yبلوك طبق استاندارد ASTM A536با در صد هاي مختلف منيزيم و سيليسيم ريخته گري شده و پس از برش و تهيه نمونه هاي  استاندارد، موردآزمايش كشش قرار گرفتند.از نمونه هاي كششي پس از شكست،نمونه هاي...

اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واكنش آلومينوترمي TiO2 در حضورKClO4

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در این پژوهش اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات حاصل از واکنش TiO2و Alدر حضور KClO4مورد بررسي قرار گرفت. مطابق با نتايج بدست  آمده با کاهش نسبت مزبور نوع محـصولات از پودر نانوکامپوزيتي آلوميناید تيتانيوم آلومينا به...

ارائه مكانيزم حلقه جاي خالي بعنوان يك مكانيزم جديد جهت اكسيداسيون نيكل در دماي بالا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
دو قطعه نيكلي، يكي بدون پوشش و ديگري با پوشش پلاتين در دماي 1070oCدر هواي ساكن تحت اكسيداسيون قرار گرفتند. ساختار دولايه  اكسيد نيكل بوسيله ميكروسكپ الكتروني روبشي مشاهده شد. لايه اكسيدي شامل يك لايه دروني هم محور و متخلخل...

ارائه يك مدل عددي سه بعدي جهت بررسي عمق نفوذ كربن و جريان گاز در فرايند كربن دهي گازي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين مقاله يك مدل عددي سه بعدي از كوره كربن دهي گازي با شكل هندسه پيچيده جهت بررسي عمق نفوذ كربن از روي سطح قطعه و مطالعه نحوه جريان گاز در داخل كوره ارائه شد. براي محاسبه عمق نفوذ...

ارزيابي آماري پارامترهاي موثر بر خلوص منيزيم توليد شده به روش احياي سيليكوترمي تحت خلا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
نظر به كاربرد گسترده منيزيم خالص در صنايع مرتبط با توليد فلزات استراتژيك مانند زيركونيم و تيتانيم ، پژوهش زير به توليد منيزيم با خلوص بالا به روش  احياي سيليكوترمي تحت خلا پرداختـه اسـت. در ايـن روش مواد اوليه پس...

ارزيابي اكسايش تكدماي لايه سطحي كامپوزيتي ايجاد شده بر زير لايه تيتانيم خالص تجاري

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در بررسي حاضرلايه هاي كامپوزيتي ايجاد شده دراثر عبور قوس تنگستن از مقابل لايه پيش نشست BNبر زير لايه تيتانيم خالص تجاري مورد  آزمايش تكدما در 700°Cقرار گرفتند.مطالعات پراش سنجي پرتو ايكس همراه با تجزيه شيميايي توسط سنجش شدت انرژي...

ارزيابي اكسيداسيون دماي بالاي پوشش كامپوزيتي نيكل-آلومينيوم-كاربيد سيليسيوم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
مقاومت در برابر اكسيداسيون دماي بالاي فولادها ميتواندبوسـيله پوشـش هـاي پاشـش پلاسـمايي بسـيار افزايش پيدا كند واين در واقع يك رشد  صنعتي قابل ملاحظه از نظر اقتصادي ميباشد د. ر ايـن پـژوهش از پودر كامپوزيتي نيكل – آلومينيوم حاوي ذرات...

ارزيابي پديده گَرد شدن فلز در راكتور توليد UO2

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان

ارزيابي پديده گَرد شدن فلز در راكتور توليد UO2

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق تغيير در خواص مكانيكي و ريز ساختاري فولاد درام تحت خوردگي دماي بالا بوسيله گَرد شدن فلز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج مشاهدات و آزمايش ها حاكي از وجود پوسته اكـسيد سـطحي، اكسيداسيون داخلي، كربوراسيون، تخريب سطح...
درحال بارگذاری ...