سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تاثيرمقدار و اندازه ذرات جوانه زاي Ti-6Al-4Vبر ريزساختار آلياژ آلومينيوم A356

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق به بررسي تاثير مقدار و اندازه ذرات جوانه زاي پيشنهادي Ti-6Al-4Vپرداخته شد. جوانه زای Ti-Al-Vاز تبديل  تراشه هاي ماشينکاری پروتزهاي آلياژ بيومتريال Ti-6Al-4Vبه پودر (با استفاده از دستگاه اتمايزر) با مش هاي 60 ، 30و  100تهيه شد...

تاثیر عمليات حرارتي T6بر خواص سايشي و ريزساختار آلياژ آلومينيم-سيليسيم 332ريختگي حاوي تركيبات غني از آهن

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
آلياژهاي ريختگي آلومينيم- سيليسيم به دليل برخورداري از خواص مطلوب ريخته گري، مقاومت به سايش بالا، مقاومت به خوردگي مناسب، قابليت عمليات  حرارتي و قابليت ايجاد نسبت استحكام به وزن بالا كاربرد روزافزوني در صنايع مختلف پيدا نموده اند. در...

تاثِیر فعال سازي مكانیكي و حضور پودر آهن بر فروشويي كنسانتره ي ایلمنيت در اسيد هيدروكلريك

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در تحقيق حاضر تاثير عمليات فعال سازي مكانیکی پارامترهاي موثر در آن( زمان و محيط آسياكاري) و  همچنين حضور پودر آهن، بر فروشويي  كنسانتره ایلمنیت در اسیدهیدروكلريك مورد بررسي قرار گرفته است. عملیات  فعال سازي كنسانتره ایلمنیت در محدوده ي...

تاثیر ناخالصي + Sn2بر بافت، مرفولوژي و جوانه زني پوشش روي الكترولیتی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق به منظور پوشش دهي روي در سطح زي ير لا ه فولاد كم كربن پوليش الكتر كي ي و مكانیکی  شده از دانسيته جريان هاي 100  ،10و 200 mA/cm2استفاده شد. مرفولوژي و بافت پوشش الكتریکی روي حاصل...

تاثیرات زمان و دمای آنیل برخواص مکانیکی یک فولاد دوفازی نایبیوم دار

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
فولادهاي دوفازي فريتي- مارتنزيتي، گروهي از فولادهاي كم آليـاژ بـا اسـتحكام بـالا هسـتند كـه شـكل پذیری خوبي از خود نشان داده و در  هنگام كشش ، پديده نقطه تسلیم از خود بروز نداده ، رفتار پیوسته دارند. دراین  پژوهش تاثير...

تحقيق بر روش بهينه تولید پودرBa0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ مورد استفاده در ساخت الکتروليت پیل سوختي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در تحقيق حاضر جينتا مطالعات وپژوهشهاي انجام شده بر يا توليد پودر ماده پيشرفته يا با عنوان  Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δآورده شده است که در پيل هاي سوختي اکسيد جامد به عنوان بهترین ترکيب  راي توليد الکتروليت سرامیکي مورد توجه مي باشد. تحقيقات...

تحقيق و ارزيابي تداوم فرايند كوره بلند

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان

تحقيق و ارزيابي تداوم فرايند كوره بلند

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
ميزان توليد فولاد جهان در سال گذشته ميلادي بالغ بر 24/1ميليارد تن به ثبت رسيد . % 65توليد فولاد خـام دنيا به روش كوره بلند – كنورتور اكسيژني  حاصل مي شود . در سال 2006ميزان توليد چدن مذاب و كـك...

تحليل اقتصادي ذوب آهن اصفهان از ديدگاه سودآوري

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان

تحليل اقتصادي ذوب آهن اصفهان از ديدگاه سودآوري

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين واحد فولادسازي كـشور نقـش انكـار ناپـذيري جهـت بسط و گسترش دانش فني و انتقال تكنولوژي و  ايجاد ظرفيتهاي اشتغال در كشور داشته است . اين واحـد توليدي كه از سال 1350با توليد...

تحليل و بررسي رفتار ترموديناميكي شكل دهي داغ سوپرآلياژ پايه نيكل، با استفاده از روش مدلسازي و تحقيقات آزمايشگاهي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق رفتار ترمومکانيکي سوپر آلياژ پايه نيکـل ، Hastelloy Xتوسـط آزمـايش فـشار گـرم بـا دستگاه INSTRON 8503که اجزاي اصـلي  دسـتگاه را سيـستم هيـدروليک مـدار بـسته، سيـستم کنتـرل کـامپيوتري و تجهيـزات آزمـايش تـشکيل مـيدادنـد، در نـرخ کـرنش بـين 0.1s-1 ...
درحال بارگذاری ...