سبد خرید

نمایش یک نتیجه

اثر ايتريا بر رفتار سينترينگ نانو پودر آلومینا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان

اثر ايتريا بر رفتار سينترينگ نانو پودر آلومینا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در تحقيق حاضر اثر ايتريا  (Y2O3)بر خواص سينترينگ و ريز ساختار نانو پـودر آلومينـا مـورد بررسـي قـرار گرفت. براي اين منظور نانوپـودر آلومينـا بـه روش  سـل- ژل و بـا اسـتفاده از نمـك كلريـد آلومينيـوم، پـودر آلومينيوم و اسيد كلريدريك سنتز...

اثر پارامترهاي فرايند توليد كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم (SMC)بر مقاومت الكتريكي و خواص مغناطيسي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
در اين پژوهش كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم به روش فشردن گرم توليد شده اند. نمونه هاي حاوي درصدهاي مختلف از رزين فنوليك در فشارهاي  450MPaتا 950 MPaدر دماهاي 150تا 300درجه سانتيگراد براي مدت 30تا 90دقيقه پرس شده و در نهايت...

اثر پارامترهاي فرايند توليد كامپوزيت هاي مغناطیسي نرم (SMC) بر چگالي و خواص مكانيكي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
در اين پژوهش، روشي جديد براي توليد كامپوزيتهاي مغناطيسي نرم به كار رفته است. نمونه هاي حاوي درصدهاي مختلف از رزين فنوليك در فشارهاي  450MPaتا 1020 MPaدر دماهاي 150تا 300درجه سانتيگراد براي مدت 30تا 90دقيقه پرس شده و در نهايت...

اثر پارامترهای فرآیند ساخت بر ساختار فوم آلومينيوم A356

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
فومهاي آلومينيومي A356با سلول بسته با اضافه كردن مواد پديدآورندة گاز(هيدريد تيتانيم) بـه مـذاب توليد شدند. در اين مقاله اثر دما و زمان فوم شدن و  مقدار هيدريد تيتانيم اضـافه شـده، بـر چگـالي فـوم و ساختار سـلولي قطعـات مـورد بررسـي...

اثر پيركرنشي ديناميكي بر خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي با مورفولوژي مارتنزيت رشتهاي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
جهت بررسي اثر پير كرنش دینامیکی بر خواص كششي و خستگي فولادهاي دوفازي با مارتنزيت رشـته ای ، فولادهاي  دوفازي( DP)با درصد هاي مختلف مارتنزيت رشته اي به دست آمد. نمونه ها تحت پيش كـرنش به ميزان %3در دماي پير ...

اثر تركيب شیمیايي بر دقت روش QFAدر پيش بینی سختي فولاد 4130

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
فولاد 4130از جمله فولادهاي كم آلیاژ بوده و كاربرد زیادی در صنايع اتومبيل سازي دارد. مدلسازي سیکل های حرارتي انجام شده روی این فولاد زمینه ای جدید است كه توجه بسیاري از محققان را به خود جلب كرده است. در...

اثر توأم پيريدين ويديدپتاسيم به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد در اسيدكلرئيدريك يك مولار

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
دراين تحقيق ميزان بازدارندگي پيريـدين بـه تنهـايي ومخلـوطي ازپيريـدين ويديدپتاسـيم روي فولاددراسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار بااسـتفاده از  روشـهاي الكتروشـيميايي (پتانـسيوديناميك ، ACامپـدانس و روش غوطه وري) بدست آورده شد.نتايج نشان دادند كه اضافه شدن پيريدين بـه  اسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار...

اثر توأم پيريدين ويديدپتاسيم به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد در اسيدكلرئيدريك يك مولار

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
دراين تحقيق ميزان بازدارندگي پيريـدين بـه تنهـايي ومخلـوطي ازپيريـدين ويديدپتاسـيم روي فولاددراسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار بااسـتفاده از  روشـهاي الكتروشـيميايي (پتانـسيوديناميك ، ACامپـدانس و روش غوطه وري) بدست آورده شد.نتايج نشان دادند كه اضافه شدن پيريدين بـه  اسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار...

اثر دما بر اتصال و ريز ساختار اتصال آلومینا- آلومينا با استفاده از آلياژ CuAgTi

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
به دليل كاربرد روز افزون استفاده از اتصال سراميك ها در ساخت سازه هاي چند گانه، توجه زيادي به خواص و بهينه سازي فرايند آنها شده است. از بين سراميك هاي اكسيدي، آلومينا به دليل خواص سايشي و مقاومت به...
درحال بارگذاری ...