سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسی روش غشایی در حذف کل مواد جامد محلول از آب شرب شهر بیرجند

0 از 5
0امتیاز
تومان
در این تحقیق تاثیر فرآیندهاي غشایی نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در کاهش مواد محلول از آب شرب شهر بیرجندمطالعه گردیده. کاهش مواد محلول نمونه آب مخزن شمال شهر ، به صورت پایلوتی توسط فیلترهاي نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس مورد تحقیق...

بررسی روشهاي طراحی، تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته در تونل هاي مترو و راه آهن

0 از 5
0امتیاز
تومان
در دهه هاي اخیر استفاده از فضاهاي زیرزمینی جهت گسترش شبکه هاي حمل ونقلی افزایش یافته است، دلیل این امر توسعه فضاهاي شهري، افزایش  روز افزون جمعیت در کلان شهرها ، نیاز مبرم به سیستم هاي حمل و نقل عمومی...

بررسی روشهاي مختلف ارزیابی تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از مقایسه نرم افزارهاي موجود

0 از 5
0امتیاز
تومان
ارزیابی کلی از خسارات وارده به سازه ها و تاسیسات در زلزله ها نشان می دهد که شرایط ساختگاهی تاثیر قابل توجهی بر نحوه توزیع خرابی ها در   شهرها و روستاها داشته است. ارزیابی تاثیر لایه بندي خاك در مشخصات...

بررسی روشهاي مدلسازي غیرخطی دیوارهاي بر بتنی

0 از 5
0امتیاز
تومان
دیوارهاي برشی بتنی از اجزاء اصلی مقاوم در برابر نیروهاي جانبی می باشند که با تامین سختی، مقاومت و شکل پذیري سازه نقش عمده اي در تعیین سطوح عملکردي، شامل قابلیت استفاده بی وقفه، ایمنی جانی و آستا فروریزش دارند....

بررسی ژئوتکنیکی ارتباط سرعت موج برشی خاك با عدد آزمایش نفوذ استاندارد براي فلات ایران

0 از 5
0امتیاز
تومان
در فعالیت هاي ژئوتکنیکی به ویژه تحلیل هاي دینامیکی، تعیین مدول برشی دینامیکی خاك، پیش بینی پاسخ حرکات زمین در ساختگاه هاي خاکی و غیره، نیازمند آگاهی از مشخصات خاك می باشد. این دانش عموماً در غالب سرعت موج برشی،...

بررسی سطح عملکرد قابهاي کوتاه مهاربندي شده با بادبند دروازه اي به روش طیف ظرفیت

0 از 5
0امتیاز
تومان
یکی از روشهاي مقاوم سازي ساختمان در مقابل بارهاي جانبی استفاده از سیستم بادبندي (همگرا یا واگرا) می باشد. شکل هاي متداول  بادبندهاي همگرا مشکلات زیادي را در تامین فضاي بازشوهاي ساختمان بوجود می آورند، از اینرو در بعضی مواقع...

بررسی سیستم ترکیبی بادبند زانویی و میراگر(ADAS) درمقاوم سازی قاب خمشی فولادی

0 از 5
0امتیاز
تومان
در این پژوهش مطالعه تحلیلی قابهاي خمشی فولادي مقاوم شده با بادبند و میراگر مورد توجه قرارگرفته است. به این منظور قابهاي خمشی فولادي که نیاز به مقاوم سازي آنها کاملاً مشخص شده با استفاده از سیستم ترکیبی از بادبند...

بررسی شکست سدهاي بتنی وزنی در اثر زلزله

0 از 5
0امتیاز
تومان
تحلیل هاي عددي و آزمایشگاهی و همینطور مشاهدات تجربی رفتار سدهاي بتنی وزنی تحت بارگذاریهاي دینامیکی زلزله، نشانگر رفتار غیر خطی سازه و ترك خوردگی در بدنه سد می باشد. مطالعه ترك خوردگی در سدهاي بتنی، توجهات زیادي را به...

بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در سدهاي خاکی تحت بارگذاري زلزله

0 از 5
0امتیاز
تومان
بررسی دقیق پاسخ سدهاي خاکی در برابر زلزله، از پیچیده ترین مسائل در حوزة سازه هاي خاکی میباشد. از اینرو در این پژوهش پاسخ لرزه اي سد خاکی البرز با هسته رسی، در برابر بارگذاري زلزله ارزیابی گردیده است. با...
درحال بارگذاری ...