سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسی تفاوتهاي رفتاري زنان و مردان در مواجهه با سیستم اطلاع رسانی ترافیکی رادیو پیام

0 از 5
0امتیاز
تومان
مسئله راه بندان و عوارض منفی گسترده آن در یک شبکه حمل و نقل همواره مورد توجه بوده است. با توجه به هزینه هاي زیاد گسترش شبکه حمل و  نقلی، مدیریت تقاضاي حمل و نقل از جمله راه حلهاي کم...

بررسی تنش برشی جریان در کانال هاي مستطیلی

0 از 5
0امتیاز
تومان
با استفاده از روش نگاشت کانفرمال و حل معادلات پیوستگی و ممنتم براي جریان سیال یکنواخت و دائمی در کانال روباز  مستطیلی با جدار صاف تنش هاي متوسط برشی کف و دیواره محاسبه شده و روبط بدست آمده با نتایج...

بررسی جنبه هاي گوناگون تأثیر تکنولوژي نانو بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

0 از 5
0امتیاز
تومان
مواد نانو ساختار با توجه به ویژگی هاي رفتاري بارزي که از خود نشان داده اند، مورد توجه بخش صنعت و دانشگاه در دهه هاي اخیر قـرار گرفتـه اند.در این میان صنعت بتن نیز با توجه به نیاز هاي خود...

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه روش هاي نوینی براي شناسایی خرابی در سازه ها ابداع شده و یک روش مفید و کارا در این زمینه، ارزیابی هاي غیر مخرب ارتعاشی می باشد. در این تحقیق، بررسی خرابی در سازه ها بر اساس تغییر مشخصات...

بررسی خصوصیات اصطکاکی محدوده مجاز دانه بندي پیوسته شماره 4آیین نامه روسازي ایران

0 از 5
0امتیاز
تومان
با افزایش حجم ترافیک و سرعت وسیله نقلیه در جاده ها، تعداد تصادفات نیز افزایش یافته است. یکی از عوامل بروز تصادفات و تشدید تصادفات  کاهش اصطکاك در فصل مشترك بین تایر وسیله نقلیه و سطح جاده است. مقاومت اصطکاکی...

بررسی خصوصیات مکانیکی بتن هاي متراکم ساخته شده با میکروسیلیس و نانوسیلیس

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه متراکم ساختن مصالح جهت دستیابی به بتن پرمقاومت، مورد توجه اکثر محققین می باشد. جهت این امر، توزیع اندازه ذرات سیمان، نقش مهمی  را در متراکم سازي مصالح چسبنده ایجاد می کند. در این تحقیق از توزیع ایده آل...

بررسی رفتار لرزه اي خطوط لوله گاز مدفون در محل تلاقی با گسل هاي فعال

0 از 5
0امتیاز
تومان
نظر به دایره وسیع استفاده از خطوط لوله مدفون (شریانهاي حیاتی) در خدمت رسانی به بشر از طریق انتقال آب و نفت وگاز و دیگر سیالات لزوم بررسی  رفتار اینگونه سازه ها در برابر تحریکات زمین مانند زمین لرزه بخصوص...

بررسی رفتار لرزه اي سیستم ترکیبی دیوار برشی فولادي با ورق موجدار و قاب خمشی

0 از 5
0امتیاز
تومان
دیوار برشی فولادي عموماً براي مقاومت در برابر بارهاي جانبی به کار می رود. این سیستم تشکیل شده است از یک پانل فولادي که با یک قاب فولادي احاطه شده است و به صورت سخت شده و سخت نشده کاربرد...

بررسی رفتار و تاثیر میزان سختی تیر هاي همبند بر عملکرد دیوار برشی هم بسته

0 از 5
0امتیاز
تومان
دیوارهاي برشی المان سازه ایی مناسب براي مقابله با نیروهاي جانبی زلزله می باشند که به دلیل محدودیت هاي معماري ممکن است از دیوار  هاي برشی که داراي بازشو هستند، استفاده گردد. به عنوان مثال در ساختمان هاي مسکونی، دیوار...
درحال بارگذاری ...