سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسی پا گروه شمع چهارتایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان

0 از 5
0امتیاز
تومان
در جریان زلزله هاي گذشته، پی هاي عمیق سازه ها در زمین هاي ماسه اي شل و مستعد روانگرایی دچار آسیبها و خسارات جدي شده اند. این آسیب ها  علیالخصوص هنگامی که زمین از یک سو با شیب ملایم به...

بررسی پاسخ لرزه اي سدهاي خاکی داراي فونداسیون با عمق هاي مختلف از لایه ي روانگرا

0 از 5
0امتیاز
تومان
زمین لرزه موجب روان شدن و ایجاد خطري بزرگ براي سازه هاي اطراف جهان است. بررسی روانگرایی مشکلات بخصوصی در مسائل دو بعدي و سه بعدي  مانند سد و پی سیستم ها بهمراه دارد. تحلیل چنین سیستم هایی بصورت انواع...

بررسی تاثیر ابعاد بستر موج دار بر روي خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدل هاي رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی

0 از 5
0امتیاز
تومان
در این تحقیق بررسی تجربی پرش هیدرولیکی در محدوده وسیع تري نسبت به محققین دیگر بر روي 6نوع بستر موج دار با شیب موج (t/s) مختلف انجام گرفت. شیب موج در محدوده 0/286تا 0/625و عدد فرود در محدوده 3/8تا 8/6قرار...

بررسی تاثیر افزایش مصنوعی پلاستیسیته خاك بر پارامتر هاي مقاومتی خاك هاي ریز دانه

0 از 5
0امتیاز
تومان
در سدهاي خاکی، هسته سد به عنوان المان اصلی آببندي بدنه سد محسوب میگردد و آب بندي صحیح محل تماس هسته با پی سنگی به  دلیل تفاوت جنس مصالح هسته و پی، بالاتر بودن فشارآب حفره اي، وجود درزه و...

بررسی تاثیر بلند شدگی فونداسیون بر اقتصاد طرح با توجه به نحوه لحاظ نمودن این موضوع در نرم افزارهاي متداول طراحی

0 از 5
0امتیاز
تومان
یکی از مشکلات موجود در طراحی پی ها مربوط به حالتی است که نیروي کششی زیادي در پاي ستون ها بوجود آید. در نرم افزار SAFE عملیات حذف فنرهاي کششی خاك بر اساس تئوري فنر ارتجاعی وینکلر و تنها براي...

بررسی تاثیر سیکل های یخ زدگي بر روي خاكها تثبیت شده با آهك و میکروسیلیس

0 از 5
0امتیاز
تومان
بررسي تاثير ميكروسيليس بر روي خصوصيات مهندسي خاك رس تثبيت شده با آهك كه در معرض يخ زدن و ذوب شدن متوالي قرار ميگيرند هدف  ين تحقيق ميباشد. بدين منظور به خاك تثبيت شده با %7آهك، درصدهاي 5 % ،3...

بررسی تاثیر مصالح مختلف در پاسخ استاتیکی سد هاي خاکی

0 از 5
0امتیاز
تومان
در این مقاله با استفاده از مدل سازي سد خاکی همگن چیتگر که در نزدیکی تهران قرار دارد و مطالعات آن در حال انجام می باشد سعی در بررسی اثر  خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح در نوع رفتار و پاسخ سد به...

بررسی تفاوت عملکرد میراگرهاي اصطکاکی دورانی در قاب هاي خمشی و قاب هاي ساده فولادي

0 از 5
0امتیاز
تومان
روش کنترل ارتعاشات مقوله جدیدي در روند بهسازي سازه ها و طراحی ساختمان هاي مقاوم در برابر بارهاي دینامیکی است. این تفکر باعث کنترل پاسخ  سازه تحت بارهاي دینامیکی شده و بدون اینکه نیاز به مقاوم سازي تک تک عناصر...

بررسی تفاوتهاي رفتاري زنان و مردان در مواجهه با سیستم اطلاع رسانی ترافیکی رادیو پیام

0 از 5
0امتیاز
تومان
مسئله راه بندان و عوارض منفی گسترده آن در یک شبکه حمل و نقل همواره مورد توجه بوده است. با توجه به هزینه هاي زیاد گسترش شبکه حمل و  نقلی، مدیریت تقاضاي حمل و نقل از جمله راه حلهاي کم...
درحال بارگذاری ...