سبد خرید

نمایش یک نتیجه

پیش بینی تغییرشکل تونل توسط شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده هاي رفتارسنجی

0 از 5
0امتیاز
تومان
تحلیل تغییر شکلهاي اندازه گیري شده و نحوه رفتار تونل هاي حفر شده در سنگ در طراحی تونل داراي اهمیت زیادي اسـت. روش متـداول بـراي این کار تحلیل عددي سازه زیرزمینی است. علیرغم گسترش روشهاي تحلیل عددي متعددي همچون اجزاء...

پیش بینی منحنی مشخصه آب_خاك با استفاده از روش آماري

0 از 5
0امتیاز
تومان
منحنی مشخصه آب_ خاك (SWCC) یکی از مهمترین منحنی هاي کاربردي در مکانیک خاك غیر اشباع است بطوریکه از نظر اهمیت آنرا با منحنی تحکیم در  خاك هاي اشباع مقایسه می نمایند. این منحنی که به شکل تابع سیگموید است...

پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل؛ مقایسه نتایج روش هاي رگرسیون خطی چند متغیره و سیستم استنتاج تطبیقی فازي عصبی

0 از 5
0امتیاز
تومان
ماشین هاي حفار تمام مقطع از مهمترین ماشین هاي حفاري در تونل ها و فضاهاي زیرزمینی به شمار میروند. به دلیل قیمت بالاي ماشین ارزیابی عملکرد  در این روش حفاري از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بدین منظور مهمترین شاخص...

تأثير رانندگان بدون بيمه بر ايمني ترافيك و راهكارهايي جهت افزايش پوشش بيمه اي در جهت كاهش تصادفات

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه رسيدگي به مشكلات رانندگان بدون بيمه به عنوان موضوعي با اهميت در كشورهاي جهان تبديل شده است. علي رغم وجود روش هاي متنوع  پوشش بيمه اي، نرخ رشد كلي رانندگان بدون بيمه در سال -هاي اخير، رو به افزايش...

تأثير رقوم قرارگيري سنگچين بر پايداري آن در محل تكيه گاه پل بر اساس آستانه شكست ذرات سنگچين

0 از 5
0امتیاز
تومان
به فرسايش بستر و كناري آبراهه در اثر عبور جريان آب، به فرسايش بستر در پايين دست سازه هاي هيدروليكي به علت شدت جريان زياد و يا به فرسايش بستر در اثر به وجود آمدن جريان هاي متلاطم موضعي، آب...

تأثير ساخت و بافت سنگ هاي آهكي بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي آنها

0 از 5
0امتیاز
تومان
به طور كلي سنگ هاي آهكي 25تا % %35مقاطع چينه شناسي را تشكيل مي دهند. اين سنگ ها تركيب كاني شناسي متنوع دارند و مقـدار آهـك موجود  در آنها كه به صورت جانشيني و يا تبلور دوباره حاصل شده است،...

تأثير نانوسيليس بر خصوصيات مكانيكي بتن خود تراكم حاوي خاكستر بادي

0 از 5
0امتیاز
تومان
بتن خود تراكم به عنوان يك نوع بتن پيشرفته در صنعت ساخت و ساز در دنيا شناخته شده و مزاياي آن در پروژه هاي خاص مورد توجه قرار گرفته است. اين  بتن بدون هر گونه ويبره مكانيكي و در صورت...

تأثير نحوه قرارگيري بادبندي ها روي ضريب رفتار قابهاي ساده فولادي

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله به بررسي نحوه آرايش مهاربندي ها روي ضريب رفتار قابهاي ساده فولادي پرداخته شده است. بدين منظور ساختمانهايي با تعـداد طبقـات  4و 6و 8و 10با سه نوع آرايش متفاوت بادبندي (از طريق جابجايي داخل صفحه مهاربندي ها...

تأثیر متقابل الیاف و رطوبت در مقاومت فشاري محدود نشده ماسه رس دار مسلح

0 از 5
0امتیاز
تومان
احداث سازه هاي مختلف عمرانی بر روي خاکهاي ضعیف یا نرم، غالباٌ امري اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین مواردي انتخاب روش هاي مناسب  جهت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك امري ضروري است. تسلیح خاك یکی از متداولترین روش...
درحال بارگذاری ...