ارتقا سیستم کنترل فرمان با کنترل یک موتورDCبدون جاروبک
اطلاع رسانی-Notices

ارتقا سیستم کنترل فرمان با کنترل یک موتورDCبدون جاروبک

چکیده در راستاي ارتقا و بهبود عملکرد سیستم هاي سنتی کنترل فرمان خودرو،از یک راه انداز یا تحریک کننده همراه با یک  موتورDC بدون جاروبک در داخل سیستم گیربکس استفاده می شود.این ابزار کنترل کننده موقعیت
متن کامل