آموزش دانلود

دراولین گام پس از پرداخت لینک به شما تحویل داده می شود طبق شکل زیر :

لینک دانلود

در گام دوم پس از کلیک روی لینک در آدرس بار مسیر را انتخاب و اینتر بزنید تا فایل از سرور دانلود شود طبق شکل زیر :

انتخاب